„Opieka wytchnieniowa” edycja 2024 informacja o otrzymaniu dotacji

„Opieka wytchnieniowa” edycja 2024 informacja o otrzymaniu dotacji

 

„Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024

DOFINANSOWANIE
59 486,40 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
59 986,40 ZŁ

W dniu 29 grudnia 2023 r.. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób z Niepełnosprawnością  opublikowało podpisaną w dniu 28 grudnia 2023 r. przez Pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptowaną listę zatwierdzonych wniosków w ramach Programu Resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego –  edycja 2024.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej informuje, że  Gmina Jerzmanowa otrzymała dotację w wysokości 59 486,40 zł. z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację  Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
    – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Facebook