Program 500+

Program 500+


Rodzina 500 plus 2019/2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01 lipca 2019r. zmieniły się zasady korzystania z pomocy państwa w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”.

500+ po zmianach

Dotychczas wypłacane świadczenia na podstawie ubiegłorocznych wniosków, przyznane w drodze decyzji ustają z dniem 30 września 2019r. Złóż wniosek na nowy okres zasiłkowy 2019-2021.

  • od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę, znika kryterium dochodowe.

  • Rodzic samotnie wychowujący dziecko nie musi mieć orzeczonych na jego rzecz alimentów od drugiego z rodziców.

  • Masz prawo złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem.

  • pozytywne rozpatrzenie wniosku nie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, podaj we wniosku swój adres email, na który otrzymasz informację o przyznaniu świadczenia.

  • Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Pomoc przyznana będzie do 31 maja 2021 roku.

  • kolejne wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ składać będziesz od 01 lutego 2021 r.

Program w nowym wydaniu wystartował z dniem 1 lipca 2019 roku. Już od tego momentu można było składać wnioski w formie elektronicznej to znaczy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych takich jak bankowość elektroniczna, epuap, emp@tia i portal PUE ZUS. Wersje „papierowe” przyjmowane będą od 1 sierpnia 2019 roku siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Głogowska 7, 67-222 Jerzmanowa. .

Wnioski można pobrać i złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka w godzinach urzędowania placówki (tj. poniedziałek – piątek w godz. 7.15 – 15.15), bądź też drogą elektroniczną. W razie pytań proszę kontaktować się pod nr tel. 76 833 60 50

Poznaj Program „Rodzina 500 plus”: część I – źródło: www.mpips.gov.pl


Czym jest Program „Rodzina 500 plus”?

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny mniej zamożne otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko.

Pierwsze dziecko to…

to najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia

Kiedy obowiązuje kryterium dochodowe?

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

Od kiedy można składać wnioski o świadczenie wychowawcze?

Wnioski można składać od pierwszego kwietnia, czyli od momentu startu programu „Rodzina 500 plus”.

Ważne terminy dla rodziców!

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od startu programu czyli od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.

Jeśli złożymy wniosek po 1 lipca 2016 r. to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Okres przejściowy dla gmin

Jeśli złożymy wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016, gmina będzie miała do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenie wychowawczego. Oczywiście rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia będzie mogła nastąpić wcześniej.

Kiedy decyzja i wypłata świadczenia?

W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc do końca tego miesiąca.

Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony.

Jak będzie wypłacane świadczenie.

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców lub opiekunów, czyli przelewem na konto lub w gotówce.

Facebook