Ku przyszłości poprzez aktywną integrację


Realizację projektu pn. „Ku przyszłości poprzez aktywną integrację” realizowanego w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął w 2008 roku.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby osób: bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, nieaktywnych zawodowo oraz zatrudnionych – w tym pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji, osób w wieku aktywności zawodowej (15-64) oraz rolników korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz zamieszkujących
w Gminie Jerzmanowa.

Od stycznia 2008 roku (początku realizacji projektu) do końca 2011 roku (IV edycji) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji w/w projektu zaktywizował 34 osoby z terenu Gminy Jerzmanowa, w kierunku:

 • opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej;
 • profesjonalny sprzedawca;
 • bukieciarz z pielęgnacją terenów zielonych;
 • zdrowy styl życia – edukacja obywatelska;
 • działania środowiskowe: prelekcja – sympozjum o charakterze edukacyjnym „Powiedz STOP Cyberprzemocy”;
 • jednodniowy wyjazd do Wrocławia o charakterze integracyjno – edukacyjno – kulturalnym dla uczestników projektu oraz osób towarzyszących;
 • kurs prawo jazdy kat. B;
 • podstawy obsługi komputera;
 • profesjonalny pracownik magazynowy;
 • palacz CO;
 • udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • szkolenie grupowe prowadzone przez radcę prawnego oraz konsultacje i indywidualne porady w zależności od potrzeb;
 • skierowano i sfinansowano badania profilaktyczne;
 • sesje ze Specjalistą Psychoterapii Uzależnień;
 • skierowano i sfinansowano warsztaty z doradcą zawodowym;
 • skierowano i sfinansowano szkolenia zawodowe
  • osoba ukończyła kursy: spawanie stali metodą MAG, Spawanie metodą TIG, spawanie gazowe blach,
  • osoby ukończyły kurs: kurs koparko – ładowarki III klasy,
  • osoba ukończyła kursy: Drwal – operator pilarki spalinowej, Palacz kotłów wodnych i parowych wysokoprężnych;
  • 2 osoby ukończyły kurs: Asystent osoby starszej o zwiększonych potrzebach opiekuńczych;
 • skierowano i sfinansowano warsztaty z psychologiem oraz szkolenie z radcą prawnym oraz indywidualne porady prawne

W ramach projektu podjęto szereg działań mających na celu aktywizację a także integrację osób w nim uczestniczących.

Razem łatwiej – aktywna integracja osób z Jerzmanowej


W 2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej przez 6 miesięcy realizował projekt „Razem łatwiej – aktywna integracja mieszkańców Jerzmanowej” w odpowiedzi na konkurs Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z filią we Wrocławiu, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Fundacją „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”. Działaniami aktywnej integracji objęto 15 kobiet będących w wieku powyżej 50 roku życia z Jerzmanowej. Projekt podejmował działania w zakresie:

 1. aktywizacji zdrowotnej – warsztaty z dietetykiem oraz zajęcia relaksacyjne,
 2. aktywizacji społecznej – warsztaty aktywizacji twórczej
 3. działania środowiskowe – integracyjny wyjazd do Wrocławia oraz integracyjne spotkanie noworoczne;
Facebook