Gmina Jerzmanowa, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Fundacja Przedsiębiorczości Społecznej realizują projekt pn. „Aktywni i Sprawni w Gminie Jerzmanowa” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie projektu z UE to kwota 461349,52 PLN.

 

Celem projektu jest wzrost dostępności usług społecznych dla mieszkańców Gminy Jerzmanowa w latach 2021 – 2023 dla 61 osób. Zakłada się, że w ramach projektu 60 osób skorzysta z usług opiekuńczych świadczonych w formie stacjonarnej tj. Klubu Seniora w Jerzmanowej, oraz  1 osoba zostanie objęta specjalistycznymi usługami w miejscu zamieszkania.

 

W miesiącu wrześniu 2021r. objęto dziecko do 16 r.ż. specjalistycznymi usługami opiekuńczymi  w miejscu zamieszkania. Chłopiec wymaga wsparcia w formie rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu, chętnie współpracuje z rehabilitantką, co odzwierciedlają uzyskiwane postępy, o których informuje mama chłopca podczas monitoringu zajęć.

 

Działania w Klubie Seniora w Jerzmanowej nabierają rozpędu, na dzień dzisiejszy w Klubie jest 20 uczestników. Seniorzy chętnie biorą udział w codziennych zajęciach wg harmonogramu zajęć. Podczas zajęć prowadzonych przez opiekuna Klubu – p. Wiolettę Rzepka powstają piękne rękodzieła, którymi chętnie chwalą się przed rodziną, znajomymi. Jedną z ulubionych form aktywności uczestników są wspólne gry (bingo, scrabble, karty) i zabawy. Ważnym spotkaniem dla seniorów były warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poprowadzone przez Pana Tomasza Pawłowskiego  – prezesa OSP w Jerzmanowej, w czasie których przypomniano zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia.

W ramach Klubu organizowane są bezpłatne zajęcia i warsztaty (dziennikarstwo, warsztaty zdrowego odżywiania, ceramika, gimnastyka, zdrowe gotowanie) a także grupowe i indywidualne poradnictwo prawne i psychologiczne. Ponadto w ramach działań projektowych dla uczestników Klubu Seniora organizowane są wyjazdy i spotkania integracyjne. Zajęcia w Klubie odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00. W czasie trwania zajęć zapewniany jest posiłek regeneracyjny. Siedziba Klubu Seniora znajduje się w sali OSP Jerzmanowa.

 

W dalszym ciągu prowadzony jest nabór uczestników do Klubu. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o kontakt osobisty z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej ul. Głogowska 7 lub telefonicznie pod  numerem telefonu 76-833-60-50.

 

Uczestnicy projektu mogą również skorzystać z wypożyczalni sprzętu wspomagająco-pielęgnacyjnego.

 

Plakat a3 Aktywni i Sprawni w Gm. Jerzmanowa

 

Facebook