„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 – diagnoza potrzeb

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 – diagnoza potrzeb

 Z uwagi na planowane przystąpienie Gminy Jerzmanowa do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024,

– edycja 2024,

który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie

oraz o złożenie druku zapotrzebowania.

druk do pobrania

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych opieką wytchnieniową w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024.

Uwaga! Złożenie druku zapotrzebowania nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia pomocą.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Sprawowanie usług opieki wytchnieniowej nad chorym członkiem rodziny polegać będzie w szczególności na:

  1. udzielaniu wsparcia w podstawowych czynnościach życiowych;
  2. zapewnieniu pielęgnacji i szeroko pojętej opieki;
  3. pomocy w załatwianiu podstawowych spraw osobistych;
  4. zapewnieniu kontaktów z otoczeniem oraz organizacji czasu wolnego.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa powyżej, finansowane z innych źródeł.

Udział w Programie jest bezpłatny!

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy o środki finansowe na realizację Programu, osoby zainteresowane lub ich opiekunowie

proszeni są o dostarczenie druku zapotrzebowania w terminie do dnia 30 września 2023.

Druki zapotrzebowania należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej, ul. Głogowska 7, 67-222 Jerzmanowa.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 76 833 60 50 w godzinach 8.00 do 14.00.

 

Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”.

 

Facebook