Oferta Pracy – opieka wytchnieniowa – edycja 2024 rok

Oferta Pracy – opieka wytchnieniowa – edycja 2024 rok

 

 

OGŁOSZENIE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej

 

Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

OFERTA PRACY

ogłoszenie o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

 

Kryteria doboru kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej

 1. Wymagania niezbędne:
 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby z niepełnosprawnością, pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością (wynikających z Karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu) lub
 2. osoby posiadające co najmniej 6 – miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnością np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnością w formie wolontariatu
 3. nieposzlakowaną opinie,
 4. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 

 1. Pożądane cechy i kompetencje asystenta osoby z niepełnosprawnością:
 1. umiejętność skutecznego komunikowania się z osobą niepełnosprawną;
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 3. empatia;
 4. umiejętność organizacji pracy z osobą niepełnosprawną;
 5. odporność na sytuacje stresowe;

III. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

Wykonywanie obowiązków związanych z opieką nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego w tym:

 1. udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m. in.: pomoc w ubieraniu; pomoc w spożyciu posiłku lub karmienie o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w ubieraniu, zmiana odzieży, bielizny osobistej, umożliwienie spędzania czasu na wózku;
 2. wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m. in.:
 3. zmiana pielucho-majtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w dotarciu do toalety, higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych;
 4. organizowanie czasu wolnego tj. m.in.: spacery, wspólne zabawy, czytanie książek, gry planszowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły), staż,
 4. druk kwestionariusza osobowego,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji,
 6. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 1. Forma zatrudnienia:
 1. umowa zlecenie
 1. Pytania kierować można do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej osobiście (ul. Głogowska 7, 67-222 Jerzmanowa) lub pod nr telefonu: 76 833 60 50 lub na adres email: maruchniak@gopsjerzmanowa.pl
 2. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie GOPS Jerzmanowa w kopercie z dopiskiem: „dotyczy ogłoszenia o ofercie pracy na stanowisko – asystenta osobisty osoby z niepełnosprawnością – 2024” lub listownie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej, u. Głogowska 7, 67-222 Jerzmanowa

 

 

 

 

 

 

Facebook