Nie odkładaj radości do jutra – edukacja na 6+

Nie odkładaj radości do jutra – edukacja na 6+

Tytuł zadania publicznego: Nie odkładaj radości do jutra – edukacja na 6+

Termin realizacji zadania publicznego w okresie od 2019-05-01 do 2019-12-31

W Klubach Seniora, które działają na terenie Gmin Radwanice, Jerzmanowa, Żukowice i Nowe
Miasteczko zostanie rozszerzona działalność o zajęcia, których dotychczas nie prowadzono.

Będzie to nowy charakter zajęć dla osób starszych. Kluby działają na terenach wiejskich
w świetlicach wiejskich, w Gminnych Ośrodkach Kultury, przy Szkołach lub Organizacjach
Pozarządowych. Zajęcia prowadzone są w różnych miejscach z uwagi na bezpłatnie
wynajmowane sale do warsztatów i różny charakter zajęć. Sale zostaną
doposażone w drobny sprzęt i materiały umożliwiające prowadzenie warsztatów i zajęć z
osobami pełnosprawnymi jak i niepełnosprawnymi po 60. roku życia. W każdym Klubie zostanie
zatrudniony Animator Osób Starszych, który odpowiedzialny będzie za działalność i rozwój
oferty animacyjno – edukacyjnej wśród uczestników projektu, przepływ informacji pomiędzy
kadrą projektu a uczestnikami, ustalaniem harmonogramu na bieżąco z uczestnikami, komunikację
z uczestnikami i integrację grupy, jak również przygotowanie sali na zajęcia itp. DZIAŁALNOŚĆ
KLUBÓW – W 4 GMINACH ZINTEGRUJE ŚRODOWISKA OSÓB PEŁNO I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ORAZ ZAKTYWIZUJE DO WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ANIMACYJNO – EDUKACYJNYCH
zmierzających do poprawy jakości życia w regionie. Ponadto zostanie nawiązana w większym
zakresie współpraca uczestników projektu z władzami, co wpłynie na długofalowe efekty
i z pewnością podniesienie standardu życia osób starszych na obszarach wiejskich,
gdyż zostanie zwiększona oferta dostępu do zajęć.

W ramach działalności Klubów Seniora będą PROWADZONE RÓŻNORODNE WARSZTATY
dostosowane do potrzeb osób pełno i niepełnosprawnych po 60. roku życia.

ZAKRES TEMATYCZNY: ZAJĘĆ I RODZAJ WARSZTATÓW JEST ODDOLNĄ INICJATYWĄ

OSÓB PO 60. ROKU ŻYCIA.

Będą prowadzone takie warsztaty jak:

1) REALIZACJA WARSZTATÓW AKTYWIZACYJNORUCHOWYCH, DIETETYCZNO – KULINARNYCH

Celem warsztatów jest aktywizacja ruchowa w kontekście opieki nad osobami starszymi,
poprzez podniesienie poziomu świadomości zdrowotnej i aktywizacji fizycznej.
W ramach projektu w Klubach zostaną przeprowadzone takie bloki jak:

a) ZAJĘCIA – „Gimnastyka na 6+” – 4 Kluby x 20 warsztatów x 1 godz. = 80 godzin łącznie.
(pilates, zdrowe plecy, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe, smovey)
Średnio zajęcia będą się odbywać 1 raz w tygodniu.
Zajęcia będą prowadzone w pomieszczeniach i obiektach DOSTOSOWANYCH DO OSÓB
Z BARIERAMI FUNKCJONALNYMI.

b) SPOTKANIA – PRELEKCJE DIETETYCZNO-KULINARNE „Zdrowie w głowie”.
4 Kluby x 10 warsztatów x 1 godz. = 40 godzin łącznie. Warsztaty będą prowadzone
przez specjalistę rehabilitanta. Tematem warsztatów będzie m.in: prawidłowa postawa
i sposób uprawiania sportu, częstotliwość uprawiania sportu a wpływ na zdrowie fizyczne
i psychiczne, zwiększenie odporności organizmu, kształtowanie smukłej sylwetki itp.
zostaną przeprowadzone PRELEKCJE dla społeczności lokalnej, uczestniczącej
w aktywnych zajęciach ruchowych.
Warsztaty będą miały CHARAKTER TEORETYCZNY, celem uzupełnienia wiedzy
z zakresu prowadzenia zdrowego trybu życia.
Podczas prelekcji zostaną przekazane seniorom informacje na temat systematycznej
aktywności ruchowej u osób starszych z już występującą niepełnosprawnością
i z problemami z przemieszczaniem się. Zostaną przekazane informacje jakie ćwiczenia
powinni wykonywać seniorzy, jak negatywny wpływ na zdrowie odgrywa siedzący tryb życia,
tak powszechny u osób w starszym wieku,

c) WARSZTATY W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO ODŻYWIANIA SENIORÓW pn. „Lekko, zdrowo, kolorowo”.
4 Kluby x 10 warsztatów x 1 godz. = 40 godzin łącznie.
Zostanie przeprowadzony blok szkoleniowy ukierunkowany na porady dietetyczne,
gdyż aktywność fizyczna odgrywa główną rolę w prawidłowym odżywianiu i stanie odżywienia
u osób w podeszłym wieku. Zostanie przekazana wiedza: – jak zwiększony wydatek energetyczny,
a w konsekwencji większe zapotrzebowanie energetyczne zapewni lepsze ilościowo i jakościowo
pokrycie zapotrzebowania na podstawowe składniki pokarmowe, – jak zahamować ryzyko związane z
wiekiem spadku BMR i ochrona beztłuszczowej masy ciała powinna polegać na zwiększeniu
„przepływu energii” (energy flux) u osób starszych. – jak zwiększyć aktywność ruchową
wśród seniorów poprzez zwiększenie wydatku energetycznego i pośrednio, przez wzrost
ilości energii uzyskiwanej przez organizm w pożywieniu, która przyczyni się do utrzymania
prawidłowej równowagi metabolicznej.

2) REALIZACJA WARSZTATÓW Senior Manager i Zdążyć z pomocą

Celem warsztatów jest nabycie umiejętności planowania dnia osoby starszej pod kątem
jak najdłuższego utrzymania jej samodzielności, sprawności ruchowej ale też potrzeby
przynależności do społeczeństwa.
W ramach projektu w Klubach zostaną przeprowadzone bloki warsztatów
a) „Senior Manager”
4 Kluby x 15 warsztatów x 1 godz. = 60 godzin łącznie.
W ramach tych warsztatów poszerzona zostanie wiedza z zarządzania finansami
osoby starszej, metod zarządzania czasem, doboru aktywności dla Seniora pod kątem
jego ograniczeń i ewentualnych niepełnosprawności.
b) „Pierwsza pomoc” w ramach zajęć „Zdążyć z pomocą”
4 Kluby x 6 warsztatów x 1 godz. = 24 godziny łącznie.
Ta część warsztatów dotyczyć będzie nabyciu przez uczestników umiejętności z zakresu
pierwszej pomocy przedmedycznej, w kontekście opieki nad osobą starszą.

3) REALIZACJA WARSZTATÓW RĘKODZIELNICZYCH pn. Terapia manualna ROBÓTKI zRĘCZNE

4 kluby x 30 godzin = 120 godzin.
W ramach bloku szkoleniowego zostaną prowadzone zajęcia rękodzielnicze.
WŚRÓD FORM RĘKODZIEŁA, KTÓRE ZOSTANĄ WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH znajdą się m.in.:
• szydełkowanie, robienie na drutach; • hafciarstwo • ogrodnictwo – ozdoby świąteczne,
decoupage i wiele innych form pracy artystycznej zaproponowanej przez seniorów podczas zajęć.

4) WYJAZD STUDYJNY PN. Złota jesień Srebrnowłosych

Wyjazd Studyjny zostanie przeprowadzony w celu utrwalenia i poszerzenia umiejętności
zdobytych podczas wcześniejszych warsztatów, prelekcji i spotkań.
Zostanie zorganizowany do miejsca oddalonego o nie więcej niż 100 km od miejsca zamieszkania
seniorów, aby seniorzy nie czuli dyskomfortu długiej jazdy autokarem.
MIEJSCE WYJAZDU ZOSTANIE WYBRANE Z SENIORAMI PODCZAS PROWADZENIA BLOKÓW

SZKOLENIOWYCH, ABY WŁĄCZYĆ ICH AKTYWNIE W PROCES REALIZACJI PROJEKTU.

5) SPOTKANIE NA SZCZYCIE – Kongres podsumowujący projekt

Na zakończenie projektu zostanie zorganizowany dla wszystkich Klubów łącznie „SPOTKANIE NA

SZCZYCIE” – konferencja PODSUMOWUJĄCA PROJEKT.
Zostaną zaproszeni uczestnicy projektu, przedstawiciele władz samorządowych, kadra zarządzająca
i merytoryczna. W wydarzeniu będzie uczestniczyć, co najmniej 100 osób.
Uroczystość prowadzona będzie przez konferansjera i prelegentów.
Seniorzy ze wszystkich klubów BĘDĄ AKTYWNIE UCZESTNICZYĆ W ORGANIZACJI KONGRESU,
np. poprzez skomponowanie propozycji zdrowego poczęstunku dla gości, wykonania dekoracji
w postaci własnoręcznie przygotowanych w czasie warsztatów rękodzielniczych
ozdób czy prezentacji siebie w formie koncertu wokalnego, teatralnego czy innej formy.

Facebook