Kolonie letnie 2020

Szanowni Państwo,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej informuje, że w roku bieżącym, wzorem lat ubiegłych, organizowany będzie wyjazd na kolonie letnie finansowane przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Rodziców zainteresowanych wysłaniem dzieci na nieodpłatny wypoczynek prosimy o zgłaszanie dzieci do GOPS w Jerzmanowej telefonicznie do 12 czerwca 2020 r. do godziny 14.30.

Termin i miejsce wyjazdu nie są nam jeszcze znane. Zgłoszenia mają charakter ankietowy i pozwolą nam zebrać informacje o zapotrzebowaniu na ilość miejsc, które zostanie przekazane do Kuratorium. To kuratorium zadecyduje o ilości przyznanych miejsc dla Gminy Jerzmanowa.

Kryteria jakie muszą być spełnione to:

Uczestnikami kolonii mogą być dzieci i młodzież, które ukończyły 7 rok
życia, a nie przekroczyły 15 lat. Zgodnie z art. 92 b Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.) pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku finansowanego ze środków pozostających w dyspozycji wojewody mają dzieci:
1) objęte pieczą zastępczą;

2) pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:

a) z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci,

b) samotnie wychowywane w rozumieniu art. 4 pkt 43 ustawy – Prawo oświatowe;

3) z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym, (ale nie są to dzieci niepełnosprawne).

4) posiadające uprawnienia do korzystania ze świadczeń rodzinnych ( ich dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł lub 764 zł dla rodzin, których członkiem jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Tel. kontaktowy: 76/ 8336050, 76/ 8336057, 76/ 8336058, 76/833 60 59

 

Facebook