Dodatek węglowy.

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Wniosek dostępny jest już do pobrania na stronie Gminy Jerzmanowa oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej w wersji PDF. Dokument do poprania znajduje się na dole artykułu.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego są przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowej, ul. Głogowska 7, 67-222 Jerzmanowa w godzinach jego pracy:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: od 7.15 do 15.15

Środka: od 7.15 do 16.15

Piątek: od 7.15 do 14.15

 lub za pośrednictwem profilu zaufanego na elektroniczną skrzynkę podawczą GOPS.

Jak złożyć wniosek elektronicznie? 

Załatw sprawę na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej

W pole „Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo” należy wprowadzić: ” GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JERZMANOWEJ (67-222 Jerzmanowa)

Adres skrytki ePuap: /gops_jerzmanowa/SkrytkaESP

  • Krok 4 – podpisz wniosek bezpłatnym profilem zaufanym lub podpisem zaufanym/ kwalifikowanym
  • Krok 4a – jeśli nie masz profilu zaufanego, sprawdź czy możesz złożyć profil za pośrednictwem Twojego konta on-line bez wychodzenia z domu (serwis zewnętrzny)
  • Krok 4b – jeśli podpisałeś dokumenty oraz przygotowałeś pismo o przekazaniu wyślij dokument do GOPS podpisując go profilem zaufanym
  • Krok 5 – w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcie otrzymasz odpowiedź na wskazany we wniosku adres email
  • Krok 6 – jeśli rozstrzygnięcie w sprawie dodatku węglowego zakończy się negatywnie decyzję administracyjną otrzymasz za pośrednictwem portalu ePuap na Twoją skrzynkę na portalu GOV.pl

 

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:
Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy nWEGLOWYa paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek:
Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określa Minister właściwy do spraw Klimatu i Ochrony Środowiska.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do 30.11.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

 

Dodatek węglowy – wniosek

 

Facebook