Dodatek osłonowy 2024 r.

Dodatek osłonowy to jednorazowa pomoc finansowa, która przysługuje za okres 01.01 – 30.06.2024 r.

Dodatek osłonowy wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli lokal mieszkalny jest ogrzewany kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą, ogrzewaczem powietrza, trzonem kuchennym, piecokuchnią, kuchnią węglową lub piecem kaflowym na paliwo stałe, zasilanym węglem lub paliwami węglopochodnymi i to źródło ogrzewania zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, to dodatek osłonowy przysługuje w wyższej wysokości:

 • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy.

Termin składania wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć do 30.04.2024 r. Decyduje data wpływu wniosku – WAŻNE  – Nie data np. stempla pocztowego . Wzór wniosku o dodatek osłonowy na 2024 r. będzie dostępny na stronie internetowej GOPS Jerzmanowa od środy 24.01.2024 r.

Wniosek do pobrania tutaj.

Kryteria przyznania dodatku osłonowego

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 2100 zł,
 • wieloosobowym – 1500 zł na osobę.

Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art.30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • dochody z gospodarstwa rolnego,
 • dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 r. Jeśli dochód przekroczy kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone. Dodatek osłonowy nie będzie wypłacany, jeśli wyniesie mniej niż 20 zł.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • osoba fizyczna, składająca wniosek o dodatek osłonowy, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe),
 • osoba fizyczna, składająca wniosek o dodatek osłonowy oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Aby ustalić prawo do dodatku osłonowego należy złożyć wniosek.
 2. Po złożeniu wniosku prowadzone jest postępowanie administracyjne celem ustalenia prawa do dodatku osłonowego.
  1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku lub braku wymaganych dokumentów, organ wzywa stronę w celu uzupełnienia wniosku.
  2. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Po przeprowadzonym postępowaniu organ:
  1. w przypadku przyznania świadczenia – wyśle na adres e-mail wskazany we wniosku informację o przyznaniu dodatku osłonowego,
  2. w przypadku niespełnienia warunków do przyznania świadczenia – wyda decyzję orzekającą o odmowie prawa do dodatku osłonowego.
 4. W przypadku przyznania prawa do dodatku osłonowego, świadczenie będzie wypłacone jednorazowo w terminie do dnia 30.06.2024 r.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowej: ul. Głogowska 7; poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7:15 – 15:00; środa w godz. 7:15 – 16:00, piątek w godz. 7.15 – 14.00

w godzinach przyjęć interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek 9:00 – 17:00, środa–piątek 8:00 – 16:00

za pośrednictwem Poczty Polskiej : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej, ul. Głogowska 7, 67-222 Jerzmanowa

oraz za pośrednictwem elektronicznych kanałów:

ePUAP:  gops_jerzmanowa

e-doręczenia: AE:PL-32565-76084-BRDBD-29

Wymagane dokumenty to wniosek o wypłatę dodatku osłonowego. W indywidualnych sprawach organ właściwy może poprosić o inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku osłonowego. W przypadku załączenia kopii dokumentów ich oryginały należy przedstawić do wglądu.

Dodatek osłonowy wypłaca się do dnia 30.06.2024 r.

Facebook