„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 – diagnoza potrzeb

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 – diagnoza potrzeb

Uwaga pilne!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej skraca termin składania Druków zapotrzebowania na wsparcie w Ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

do 11 września 2023 r. do godziny 15.00

Powodem skrócenia czasu składnia jest wcześniejsze niż dotychczas ogłoszenie naboru wniosków konkursowych w ramach programu resortowego

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia są proszone o pilny kontakt z GOPS

 – 76 833 60 50, poczta@gopsjerzmanowa.pl

 

Gmina Jerzmanowa planuje przystąpić do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

– edycja 2024,

który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

 

 

 

 • Z uwagi na powyższe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie oraz o złożenie druku zapotrzebowania.
 • pobierz druk

 Uwaga! Złożenie druku zapotrzebowania nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia pomocą.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024.

Program adresowany jest do mieszkańców Gminy Jerzmanowa:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności lub
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Udział w Programie jest bezpłatny!

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa powyżej, finansowane z innych źródeł.

Osoby zainteresowane lub ich opiekunowie proszeni są o dostarczenie druku zapotrzebowania w terminie do dnia

30 września 2023 r.   Zmiana terminu składania druków

Druki zapotrzebowania należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej, ul. Głogowska 7, 67-222 Jerzmanowa od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel: 76 833 60 50 w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

Facebook