AKTUALIZACJA INFORMACJI Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023-2024 roku

AKTUALIZACJA INFORMACJI Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023-2024 roku

Zwrot podatku VAT z tytułu ogrzewania gazem

Zwrot podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. oraz 2024 r.

1 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, tzw. tarcza energetyczna w 2023. Zgodnie z tą ustawą, będą kontynuowane działania osłonowe dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych (m.in. szpitale, szkoły, muzea, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe itp.), które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych.

Ustawa zakłada wprowadzenie w 2023 r. mechanizmu polegającego na:
•    utrzymaniu cen gazu w 2023 na poziomie 200,17 zł/MWh, czyli ceny obowiązującej w 2022 r.
•    utrzymaniu cen dystrybucji gazu
•    rekompensatach dla przedsiębiorstw energetycznych w związku z poniesionymi kosztami
•    refundacji poniesionych kosztów podatku VAT za gaz.

Komu przysługuje zwrot podatku VAT:
Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie refundacja poniesionych kosztów podatku od towarów i usług (VAT).

Zwrot pobranego podatku VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają mieszkanie gazem i spełniają kryterium dochodowe. Podatek VAT na gaz od stycznia powrócił do poprzedniej stawki i wynosi 23 %. W roku 2022 r . wynosił 0 %.
Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, mogą otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r. oraz 2024 r.

Refundacja podatku VAT przysługuje:
•    gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
•    źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB
•    przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.
W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

Jak otrzymać zwrot podatku VAT:
•    wniosek o refundację VAT należy złożyć do dnia 30 września 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT.
•    po dniu 30 września 2024 r. – w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.
•    do wniosku należy dołączyć:

  • fakturę, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego)
  • dowód zapłaty

Wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku.

Jak złożyć wniosek:
Wnioski składa się w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania. W gminie Jerzmanowa obsługą zadania zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

wnioski w tradycyjnej formie można składać w siedzibie GOPS, ul. Głogowska 7, 67-222 Jerzmanowa w godzinach pracy GOPS.
Wniosek można wysłać pocztą na adres Ośrodka lub za pomocą komunikacji elektronicznej (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Dodatkowe informacje:
Przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – informacja o rozstrzygnięciu sprawy zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku, w przypadku braku adresu email we wniosku informacja o rozstrzygnięciu dostępna jest w siedzibie GOPS

wniosek o refundację podatku VAT za 2024 rok

wniosek o refundację podatku VAT za 2023 rok

 

Facebook