AOON edycja 2024 informacja o otrzymaniu dotacji

AOON edycja 2024 informacja o otrzymaniu dotacji

 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2024

DOFINANSOWANIE
265 200,00 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
265 800,00 ZŁ

W dniu 06 listopada 2023 r.. opublikowano podpisaną w dniu 31 października 2023 r. przez Pan Paweł Wdówik – Sekretarz Stanu zaakceptowaną listę zatwierdzonych wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego –  edycja 2024.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej informuje, że  Gmina Jerzmanowa otrzymała dotację w wysokości 260 000,00 zł. z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację  Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.

Pomoc w postaci usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zwanego dalej „asystentem”, ma na celu zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności w miejscu zamieszkania oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, wszczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności, zapewnienie wsparcia, pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe.

Facebook